Contractmanagement móet

Contractmanagement móet
Wat is het nut en de noodzaak van contractmanagement? En uit welke fasen bestaat de ‘contract life cycle’? Leveranciers en opdrachtgevers die actief contractmanagement bedrijven, bevorderen het succes van contracten.
Robert Grandia en Gert-Jan Vlasveld
Onlangs kwam een grote internationale speler tot de ontdekking dat ze geen intellectuele eigendomsrechten kon doen gelden op een door en voor haar ontwikkeld softwaresysteem. Ooit was met een leverancier een raamcontract voor detacheringsdiensten gesloten op basis waarvan alle auteursrechten op de te ontwikkelen software en documentatie aan de opdrachtgever toekwamen. Maar daarna had dezelfde leverancier werkzaamheden verricht die niet onder de raamovereenkomst vielen, waarvoor geen contracten waren opgesteld en waarbij de intellectuele eigendomsrechten dus niet waren geregeld. De leverancier – die ook voor concurrenten van de opdrachtgever werkzaam was – bleek tot grote frustratie van de opdrachtgever rechthebbende te zijn geworden van een informatiesysteem waarin waardevolle en gevoelige kennis van de opdrachtgever was verwerkt. Leverancier en opdrachtgever, die aanvankelijk als partners samenwerkten, stonden plots als kemphanen tegenover elkaar.
Grip houden
Hoe noodzakelijk is contractmanagement? De praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Projecten servicemanagers concentreren zich op de inhoudelijke afspraken, waardoor ze de overige afspraken nogal eens uit het oog verliezen. En regelmatig raken contracten zoek, bevatten ze onvoldoende handvatten om de contractdoelstellingen te kunnen realiseren en bevatten ze hiaten en onduidelijkheden. Dit alles leidt tot discussie tussen de contractpartijen. En als er veel gediscussieerd moet worden, dan is de uitkomst al snel één ontevreden partij en mogelijk twee. In het uiterste geval kan dit leiden tot geschillen waarvoor de rechter nodig is om een oplossing te brengen. Zeker bij overeenkomsten die direct het eigen businessresultaat beïnvloeden is het noodzakelijk om actief te sturen op een deugdelijke nakoming en juist ook na ondertekening continu grip te houden op de set van afspraken tussen partijen. Alleen dan bereik je de geprognosticeerde winst, realiseer je verwachtingen over de kwaliteit van dienstverlening en reduceer je bovendien de kans op ontsporing van een complex ICT-project of verstoring van de dienstverlening en mogelijk de relatie tussen de partijen bij de overeenkomst.
Definitie
Wat is contractmanagement? Binnen de ICT-sector is contractmanagement als aandachtsgebied gedefinieerd en van een werkwijze voorzien. Maar ook in andere sectoren (de bouw, de maritieme wereld, de zorg, de facilitaire dienstverlening) is contractmanagement een thema. Rietveld verstaat onder contractmanagement het proces dat beide partijen in staat stelt aan hun contractuele verplichtingen te voldoen1.
Van Beckum en Vlasveld hanteren als definitie ‘het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten of gewenste wijzigingen daarin’2. Zij hebben dus ook oog voor relatiemanagement en wijziging van een overeenkomst na initiële aanvang. Contractmanagement speelt op alle niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Maar, en daarin ligt de zwakte van de door Rietveld gehanteerde definitie, het gaat veel verder dan alleen ervoor zorgen dat de nakoming van de overeenkomst mogelijk wordt gemaakt. Ook en juist wijzigingen van de overeenkomst na contractaanvang moeten gefaciliteerd worden. Contractmanagement omvat alle maatregelen gericht op het deugdelijk en naar tevredenheid uitvoeren van de overeenkomst met het oog op de te bereiken doelen. Het omvat ook:
• Bewaken van de nakoming van verplichtingen door de eigen organisatie en de wederpartij.
• Monitoren van de kwaliteit van de diensten.
• Zo nodig aangaan van wijzigingen in de overeenkomst.
• Tijdig identificeren en oplossen van risico’s en problemen in de dienstverlening of in de relatie met de contractpartij.
• Waar nodig bijstellen of uitwerken van de afspraken. Contractmanagement is een relatief nieuw onderwerp. Inmiddels is een aantal interessante publicaties verschenen3.
Naast de term contractmanagement wordt ook wel gesproken over ‘vendor management’ of leveranciersmanagement. Ten onrechte, want het gaat niet om aansturing van de leverancier, maar om beheersing van het proces, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de leverancier. Zowel opdrachtgever als leverancier dient contractmanagement op orde te hebben. De definitie die wij aan leveranciersmanagement geven is deze: het beheren van de portfolio van en relatie met de huidige en toekomstige leveranciers zodat de eigen organisatie nu en in de toekomst haar inkoopbehoefte zo goed mogelijk kan invullen.
Steeds meer noodzaak
Het vakgebied contractmanagement wordt steeds professioneler. Contractmanagement komt tot wasdom als gevolg van steeds omvangrijkere (dienstverlenings-)contracten. Het vindt zijn aanleiding en noodzaak in toegenomen complexiteit, omvang en financieel belang van de contracten.
Een contract ter waarde van vele tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis is geen uitzondering meer. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die tot grotere aandacht voor contractmanagement hebben geleid. Denk aan de regelgeving inzake aanbestedingen en vraagstukken inzake ‘compliance’ (Sarbanes-Oxley Act, Code Tabaksblat, wet- en regelgeving inzake privacybescherming en integriteitstoetsing). De juridische aandacht voor ICT-contracten was al groot; juridisch wapengekletter en advocaten die in stelling worden gebracht naar aanleiding van teleurstellende ICT-dienstverlening zijn een bekend verschijnsel. Ondanks de toegenomen noodzaak en een stijgend aantal cursussen, workshops en publicaties over het onderwerp, kan de professionaliteit van contractmanagement bij organisaties nog een stuk beter. Idealiter richt zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer contractmanagement in. Bij een aantal grote dienstverleners en opdrachtgevers heeft het management van ICT-contracten een volwassen status bereikt en krijgen contracten – vanaf een zekere grootte of belang – een contractmanager toegewezen.
De contractmanager is het meest effectief als hij of zij multidisciplinair is ingesteld; het gaat tenslotte om juridische, commerciële en organisatorische kanten van het contract. De contractmanager vormt de verbinding tussen de organisaties van de leverancier en de opdrachtgever. Contractmanagement wordt steeds meer noodzaak. Het voorkomt dat partijen na het aangaan van de contractuele relatie de verwachte winstmarges zien verdampen of dat de beoogde kwaliteit van de diensten bij lange na niet gerealiseerd wordt. Het is echter geen wondermiddel. Wel is het voor opdrachtgever en opdrachtnemer een effectief instrument om de contractuele verantwoordelijkheid adequaat in te richten en de doelen van een contract te bereiken.
Beroepsorganisatie
In juni 2010 richtte een aantal partijen, met name uit de ICT en zowel leveranciers als opdrachtgevers, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) op (www.nbcm.nl). De vereniging stelt zich de professionalisering van contractmanagement ten doel en richt zich tot contractmanagers in alle branches. Dit doet zij onder meer door het opstellen van definities en competentieprofielen, het beoordelen van tools, het ontwikkelen van certificering en het bieden van een platform aan contractmanagers voor uitwisseling van kennis en best practices. Recentelijk publiceerde de NBCM de ‘Handleiding beoordelingsraamwerk organisatie ontwikkel modellen voor contractmanagement’ en de uitgave ‘De Competente Contractmanager.’ We zetten de verschillende fases van contractmanagament op een rij:
Aanbestedings-of acquistiefase
De randvoorwaarden voor professioneel contractmanagement worden gecreëerd aan het begin, tijdens de totstandkoming van het contract.
Deugdelijk contract
Het belang van contracten kan niet voldoende worden onderstreept. Een deugdelijk contract is niet een ding op zich, maar de uitkomst van een proces waarin partijen de essentie van de afspraken goed hebben uitgedacht en uitgewerkt in de gewenste mate van detaillering. Voor een standaard product kunnen de daarvoor geschreven algemene voorwaarden volstaan. Voor meer complexe of minder standaardproducten of diensten is een contract op maat vereist.
Contractrisicoprofiel
Een korte detacheringsklus kent andere risico’s dan een opdracht op basis van ‘fixed price/fixed date’. Een nuttig hulpmiddel om zicht te krijgen op de risico’s in een contract is het opstellen en bijhouden van een zogenoemd contractrisicoprofiel4. Daarmee kunt u zoeken naar de pijnpunten die u in een concreet geval moet bewaken, zoals de kwaliteit van de aangeleverde documentatie, het realiteitsgehalte van planningen, de (in)stabiliteit van subleveranciers of het commitment van de stuurgroep. Door de risico’s te identificeren kunt u ook passende maatregelen treffen. Risico’s bestaan altijd. De vraag is vooral of risico’s acceptabel en/of beheersbaar zijn te maken. Maatregelen (gedurende de ‘contract life cycle’) kunnen bestaan uit:
• Monitoren, overleggen (informatie inwinnen).
• Informeren (informatie verstrekken).
• Adviseren (vertellen wat de ander zou kunnen doen/moeten doen, ook weer in gradaties).
• Checken of veronderstellingen juist zijn/kennis aanwezig is.
• Waarschuwen voor risico’s.
• Escaleren: laten behandelen door personen op een hoger niveau.
• Laten onderzoeken (bepaalde expertise erbij betrekken zoals financieel, juridisch, technologisch).
• Aanvullende afspraken over wijzigingen maken (en schriftelijk vastleggen).
• Opdracht teruggeven/overeenkomst beëindigen.
Benoemen en toewijzen van rollen
In een vroeg stadium dient u te benoemen wie welke rol heeft en wat de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Zijn bijvoorbeeld de toezeggingen die medewerkers op de werkvloer hebben gedaan bindend of niet? Wie mag wijzigingen goedkeuren: de contracteigenaar, de contractmanager of de projectmanager? Wie mag service levels accepteren die afwijken van de overeenkomst? Veel contracten blijken in de praktijk op deze punten geen antwoorden te geven.
Vorming van een contractdossier
Bij afronding van de precontractuele fase dient u een sluitend contractdossier aan te leggen. Voor de uitleg en betekenis van het contract komt het namelijk niet alleen aan op het getekende contract zelf, maar ook (en zelfs juist) op informatie die partijen hebben uitgewisseld. De inhoud van het contract hangt af van de wijze waarop dit dient te worden uitgelegd. Contracten draaien in essentie om verwachtingen. Een achteloze toezegging per e-mail door een enthousiaste sales manager kan vergaande consequenties blijken te hebben bij de uitleg van het contract in geval van een geschil. Alle versies van het contract, de commentaren hierbij, presentaties die zijn gehouden en vragen en reacties hierop kunnen van doorslaggevend belang zijn. De vorm is niet relevant. Dus moeten ook verslagen van besprekingen, promotiemateriaal, hand-outs van powerpointpresentaties en e-mailverkeer in het contractdossier een plek krijgen.
Implementatiefase
Een contract is niet automatisch operationeel na ondertekening; daar dient u het nodige voor in te richten tijdens de contractimplementatie. De contractmanager regelt in deze fase alles wat nodig is om met de uitvoering van het contract te kunnen starten: toewijzing van personen, informeren over taken, administratie inrichten, etcetera. Outsourcingscontracten waarbij de implementatie niet goed verloopt, lopen een groot risico op haperingen in de dienstverlening.
Uitvoeringsfase
Het is een bekend verschijnsel dat de inkt op het contract nog niet droog is of nieuwe wensen en voortschrijdend inzicht leiden tot wijzigingen en soms een herdefiniëring van uitgangspunten die aan de basis lagen van het contract. Partijen moeten periodiek op contractniveau overleg voeren, wijzigingen signaleren, onduidelijkheden oplossen en dan volgens een vaste procedure de nodige (nieuwe) afspraken maken. De contractmanager houdt daarvoor een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) bij, waarin beide partijen via de daartoe aangewezen personen geldige afspraken maken.
Escaleren doe je met elkaar en niet alleen
Wie de dagelijkse praktijk van de uitvoering van contracten kent, weet dat problemen zich veelal op operationeel niveau voordoen. Op de werkvloer lopen medewerkers vast omdat zij tegen een kwestie aanlopen die buiten hun beslissingsbevoegdheid valt (bijvoorbeeld een ‘deliverable’ die te laat dreigt te worden opgeleverd of een service die onder de afgesproken norm scoort). Deze melding zal via de project-of servicemanager bij de contractmanager terecht komen.
De contractmanager van de opdrachtgever spreekt de contractmanager van de leverancier hierop aan. Als zij binnen de grenzen van het contract en hun beslissingsbevoegdheid geen oplossing weten te vinden, moeten zij escaleren. Een andere situatie die bij de contractmanagers terecht kan komen, is een onduidelijkheid in de toepassing van tarieven in een specifieke situatie. Wanneer het contract niet eenduidig is (en dat komt nog wel eens voor) moet in onderling overleg een oplossing worden gevonden. Op een ander niveau dient het probleem besproken en opgelost te worden, namelijk daar waar voldoende beslissingsbevoegdheid ligt. Escaleren is dan ook niet negatief, maar een normale manier om een issue op het juiste niveau in de organisatie op te lossen. De mogelijkheid om te escaleren is een belangrijk element voor goed contractmanagement.
Kwaliteitsbewaking
Contractmanagement bestaat ook uit het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de diensten. Een Service Level Agreement (SLA) kan een instrument zijn om deze te reguleren en mogelijk te verbeteren. Belangrijk is wel om voortdurend te monitoren, te rapporteren, te evalueren en vervolgens in overleg te gaan over bijstelling van de praktijk of de normen, want anders blijft de SLA een papieren tijger. De contractmanager gaat daarbij niet op de stoel van de project- of servicemanager zitten, maar werkt er nauw mee samen. De servicemanager bewaakt en beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit van de diensten en de contractmanager de gevolgen voor de contractuele afspraken.
Meerwerkgeschillen
Een klassiek probleem tussen leverancier en opdrachtgever zijn geschillen over meerwerk. Gaandeweg verricht de leverancier ook werkzaamheden die nodig blijken of gevraagd worden, maar waarin het oorspronkelijke contract – inmiddels ergens diep in een la opgeborgen en vergeten – niet had voorzien. De leverancier verwacht deze werkzaamheden te kunnen factureren, terwijl de opdrachtgever er niet op had gerekend en met de ongewenste budgettaire en politieke gevolgen wordt geconfronteerd. Tijdige signalering kan escalatie voorkomen. Dan is er nog ruimte om aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld de afspraak om de betreffende werkzaamheden niet uit te voeren, een begroting of vaste prijs op voorhand te krijgen of deze kosten te factureren op een voor de opdrachtgever acceptabel tijdstip.
Bijhouden contractdossier
Contracten staan niet op zich. Voor de uitleg en betekenis komt het namelijk niet alleen aan op het getekende contract zelf, maar ook op informatie die partijen hebben uitgewisseld. Niet zelden blijkt achteraf een enkele mededeling de basis voor veronderstellingen over bijvoorbeeld de in het contract zelf nog niet goed uitgewerkte scope van de overeenkomst. Ook gedragingen en mededelingen die tijdens de contractduur worden gedaan, kunnen achteraf richtinggevend zijn bij de vraag wat partijen nu precies zijn overeengekomen en wat de ene partij van de andere partij mocht verwachten. Het is daarom van belang deze gedragingen en mededelingen in het contractdossier op te nemen.
Afrondingsfase
Traditioneel is bij de sluiting van contracten de aandacht meer gericht op de start dan op het einde: er wordt te weinig afgesproken over de wijze waarop een (tussentijdse) beëindiging kan plaatsvinden. Daarmee zijn problemen al ingebakken in het contract. Want als u de gevolgen van een tussentijdse beëindiging niet door het contract laat bepalen, dan moet u ze alsnog – en dan onder minder gelukkige omstandigheden – regelen. Hoe zorg je anders voor een vlekkeloze overgang van de oude naar de nieuwe leverancier? Het regelen van de exit wordt bij IT-overeenkomsten soms vergeten en vaak onderschat. Het belang is echter groot. Zeker bij langdurige projecten en meerjarige contracten voor dienstverlening, zoals de outsourcing van IT-beheer en -ontwikkeling. Hoe precair de situatie voor een opdrachtgever kan zijn als leverancier en opdrachtgever afscheid van elkaar nemen en een retransitie nodig is, blijkt uit gerechtelijke uitspraken over de geschillen na beëindiging van de werkzaamheden bij de bank Insinger de Beaufort en de exitperikelen tussen XB Managed Services en Telfort. Bij beëindiging van de overeenkomst liggen belangen plotseling heel anders en zijn afspraken veel moeilijker te maken dan bij aanvang of gedurende de looptijd. De leverancier heeft doorgaans geen belang bij een exit. De verhouding tussen de partijen wordt verder scheefgetrokken doordat een feitelijke afhankelijkheid is ontstaan en de opdrachtgever grip moet krijgen op de continuïteit. Het is raadzaam om te bepalen dat al bij aanvang van een overeenkomst een concept-exitplan dient te worden opgeleverd dat de belangrijke onderwerpen omvat die aan de orde zijn, zoals software, licenties, overeenkomsten met derden, activa en medewerkers. Daarmee kunnen kwetsbaarheden in kaart worden gebracht. Verder zult u het contract periodiek moeten bijstellen, zodat de exit een proces wordt dat meer of minder intensief kan worden gemanaged. Een effectieve manier kan zijn om al tussendoor aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat licentie en onderhoud van een applicatie ook na beëindiging van de overeenkomst onder gelijke voorwaarden en tarieven plaatsvindt. Of dat door de leverancier nieuw aangeschafte apparatuur bij exit wordt overgenomen tegen een bepaalde prijs of overeenkomstig een bepaald mechanisme om die prijs te bepalen.
Meten is weten
Het is belangrijk om op regelmatige basis en zeker in de afrondingsfase van een contract gegevens over de dienstverlening te verzamelen en te evalueren. Dat geldt zeker voor de opdrachtgever bij een eventuele overgang naar een andere leverancier. Ook de leverancier doet er goed aan, want uit de evaluatie komt nuttige informatie voor nieuwe aanbiedingen/offertes en verlenging of vernieuwing van het contract met de bestaande contractpartij.
Braakliggend terrein
Tussen contractsluiting en de succesvolle afronding ligt een braakliggend terrein. Contracten moet u managen. Sturing op de uitvoering van contracten draagt bij aan het voorkomen van geschillen en verbetering van de dienstverlening en de winstgevendheid. Leveranciers en opdrachtgevers die actief contractmanagement bedrijven, bevorderen het succes van contracten. Daar is een wereld te winnen.
 
Robert Grandia is advocaat met als specialisme ICT-contracten en daarnaast voorzitter van de afdeling IT-recht van het Ngi. Ook is hij bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM). E-mail: grandia@mylegalcounsel.nl
Gert-Jan Vlasveld is senior consultant contractmanagement bij CM Partners. Ook is hij bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM). E-mail: gjvlasveld@cmpartners.nl
Referenties
(1) Gerco Rietveld, Inkoop, een nieuw paradigma , Den
Haag 2009, p 327.
(2) Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld, Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM , Zaltbommel 2008, p. 4.
(3) Zeer lezenswaardig is het in december 2008 gepubliceerde Good Practice Contract Management Framework van het Britse National Audit Office in co-productie met het Office of Government Commerce (OGC). In Nederland verscheen onder meer Contractmanagement in de praktijk door Ted Knoester (Houten, 2005) en Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM door Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld (Van Haren Publishing/Zaltbommel, 2008). In 2011 verscheen Contract and Commercial Management door het IACCM, International Association for Commercial and Contract Management (Van Haren Publishing/ Zaltbommel, 2011)
(4) Zie Van Beckum/Vlasveld, p. 58 e.v.

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag