Van AMBI naar ICT-kernvakken

Van AMBI naar ICT-kernvakken
‘Er moet een nationaal platform komen voor leerplanontwikkeling voor het niet-bekostigd ICT-onderwijs.’ Na deze oproep in Informatie pakten zeven private hogescholen de handschoen op. Zij riepen de Stichting Platform ICT-Hogescholen in het leven.
Hans Mulder en Theo Mulder
In het themanummer onderwijs van Informatie van maart vorig jaar stond in het artikel ‘Ontstaan en ontwikkeling van niet-bekostigd ICT-onderwijs’ dat het de Nederlandse ICT-wereld al enkele jaren ontbreekt aan een nationaal platform voor leerplanontwikkeling voor het niet-bekostigd ICT-onderwijs. De gevolgen daarvan zijn ernstig, want het leidt tot verlies aan transparantie en kwaliteit. Dat is jammer, juist omdat we op dit punt zo’n goede traditie hadden. Het artikel besloot met een oproep voor een actieplan. Kort na het verschijnen van dit artikel verscheen het eindrapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van de commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. De commissie stelde een ‘mandje’ van maatregelen voor, waaronder het betrekken van externen, wettelijke maatregelen en het hbo-breed overgaan tot gezamenlijk toetsen. Na de oproep in Informatie om een actieplan pakten het beroepenveld en zeven private hogescholen de handschoen op. Zij richtten de Stichting Platform ICT-Hogescholen op (www. spih.nl). Nadrukkelijk wordt voor de toekomst opengelaten dat ook andere (bekostigde en niet-bekostigde) hogescholen zich hierbij kunnen aansluiten. Momenteel werken de zeven hogescholen samen aan het opstellen van examenspecificaties en het organiseren van centrale examens.
Doelstelling
De zeven hogescholen zijn LOI Hogeschool, Hogeschool NCOI, Hogeschool NTI, Hogeschool Dirksen, Hogeschool NOVI, Hogeschool SDO en SOD-Opleidingen. Zij begonnen vanuit het idee dat het gezamenlijk ontwikkelen van kernexamens voor de basisbeginselen van het ICT-vak een enorme stap voorwaarts zou betekenen. Voor herkenning van de ICT-professional is een eenvoudige(r) uitleg van de nationale en internationale leerplannen binnen de Nederlandse en Europese kwalificatiekaders nodig. Een herkenbare examinering en een bijbehorend landelijk register kunnen hieraan bijdragen. Het doel van het Platform ICT-Hogescholen is om nog in 2013 te starten met de externe toetsing. Dit is haalbaar omdat alle betrokken instellingen naast een financiële bijdrage zorgen voor personele inzet. De inhoudsdeskundigen werken vanuit de private ICT-Hogescholen samen met de ervaringsdeskundigen uit de beroepspraktijk aan het definiëren van de eind- en toetster
men. Ze willen komen tot een definiëring van ICT-kernvakken. De doelstellingen per doelgroep zijn als volgt: • Studenten: Erkenning en herkenning van hun studie (-resultaten); Certificaten die optellen tot een hbo-getuigschrift; Uitwisselbaarheid opleiders.
• Werkgevers: Herkenning kwaliteit opleidingen; Waardevaste certificaten, diploma’s, getuigschriften.
• Opleiders: Hogescholen: lagere kosten door samenwerking bij ontwikkeling en onderhoud van kernvakken en Associate Degrees; Toetsing door onafhankelijk exameninstituut; VOI-leden: toegang tot nationale examens, losse cursussen kunnen passen in; hbo-curriculum.
• Overheid: Aansluiting Europees raamwerk; Kwaliteitsborging voor Onderwijsinspectie en NVAO; Innovatie kernvakken ook ten behoeve van bekostigd hbo.
Fundamenten
De SPIH heeft ervoor gekozen voort te bouwen op de fundamenten van AMBI, maar vernieuwingen ten opzichte van AMBI bleken noodzakelijk. Het eerste grote verschil met 1964, het jaar waarin AMBI ontstond, is dat een focus op de ontwikkeling van informatiesystemen tegenwoordig niet meer voldoende is. Het begrijpen van de ‘business’, het kunnen herontwerpen van organisaties en de vertaling naar de applicaties en ICT-infrastructuur is een competentie die van de moderne ICT-er gevraagd wordt. Dit aspect is één van de vernieuwingen in de kernvakken. Een tweede vernieuwing is inspelen op de behoefte aan governance en kennis van architecturen, waarmee de diversiteit van bedrijfsprocessen, applicaties en ICT-middelen in de enterprise beheerst kan worden. Figuur 1 illustreert deze vernieuwingen.
Figuur 1. Illustratie van de vernieuwingen
De samenhang tussen business, informatiesystemen en ICT-infrastructuur is uitgewerkt in drie basisexamens (1.1 t/m 1.3) met een verdieping naar drie series van elk drie kernexamens, te weten:
• Businessanalyse & -design (2.1. t/m 2.3.)
• Realisatie & Implementatie van de informatiesystemen (3.1. t/m 3.3.)
• Managen van ICT-services en infrastructuren (4.1. t/m 4.3).
De derde verandering is dat de moderne ICT-professional niet alleen op Nederland, maar ook internationaal georiënteerd is. Om die reden wordt verder gekeken dan de taak- en functiebeschrijvingen die in Nederland gangbaar zijn. In plaats daarvan wordt aangesloten op een Europees initiatief voor een gestandaardiseerde beschrijving van competenties en beroepsprofielen. Deze e-skills in het e-competentieraamwerk (eCompetence Framework, e-CF) zijn gedefinieerd in profielen voor ICT-gerelateerde rollen. In figuur 2 zijn de eerste en tweede generatie opgenomen.
Figuur 2. De eerste en tweede generatie profielen
Uitgaande van deze vernieuwingen worden de volgende standaarden gehanteerd bij de totstandkoming van de kernvakken:
• Door de HBO-Raad vastgesteld document ‘Bachelor of ICT; domeinbeschrijving’, 2009. • European e-Competence Framework, guidelines, draft, december 2012.
• Taken en functies in de Informatica, 2001, NGI.
• L_Paso, 2001, NGI, VRI en Basic Engineering Map, Van Dipten en Mulder, 2012.
• AMBI, 2001.
• De curricula van de zeven gelieerde hogescholen.
Nieuw ecosysteem
Op dit moment werkt het Platform ICT-Hogescholen aan de specificaties en aan het ontwikkelen van een nieuw ecosysteem, waarin overheid, werkveld, exameninstituut, bekostigde en private hogescholen samenwerken (figuur 3) .
Figuur 3. Een nieuw ecosysteem
De vervolgacties zijn het selecteren van een onafhankelijk exameninstituut en een verdere intensivering van de samenwerking met opleidingsinstituten voor ICT, die onder andere opleiden tot vendorcertificaten (zie www.VOI.nl). Met de steun van derden, zoals van de stichting CA-ICT (zie www.caict.nl), die kwaliteit en werkgelegenheid in ICT-functies stimuleert, en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl), ontstaat er een ecosysteem dat een impuls geeft aan de totstandkoming en het onderhouden van de vereiste beschrijving in termen van leerdoelen voor de examens van de kernvakken.
 
Hans en Theo Mulder schreven dit artikel namens de zeven hogescholen in de Stichting Platform ICT-Hogescholen.
 
Prof. lec. dr. J.B.F. Mulder is voorzitter van Platform ICT-Hogescholen. E-mail: hans.mulder@spih.nl
Prof. Th. J. Mulder is voorzitter beroepenveld Platform ICT-Hogescholen. E-mail: theo.mulder@spih.nl

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag