Algemene Voorwaarden

Dit is een website van AG Connect BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar: klantenservice@agconnect.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

AG Connect BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door AG Connect BV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van AG Connect BV. De websites van AG Connect BV bevatten links naar websites van derden en AG Connect BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden en adverteren op een site van AG Connect BV 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van AG Connect BV zijn de Algemene Voorwaarden van AG Connect BV van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier (Pdf). Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van AG Connect BV prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (Pdf).

Auteursrecht 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AG Connect BV  is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan AG Connect BV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AG Connect BV. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar klantenservice@agconnect.nl.

Publiceren op een site van AG Connect BV 

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van AG Connect BV zijn de Standaard Publicatievoorwaarden van AG Connect BV (Pdf) van toepassing, in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Privacy en cookie statement 

AG Connect BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat AG Connect BV uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van AG Connect BV aan te kopen.

AG Connect BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door AG Connect BV worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van AG Connect BV. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. AG Connect BV verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.

Om u bij het bezoek aan een website van AG Connect BV te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert AG Connect BV niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. 

Meer info over ons privacy statement kunt u hier nalezen.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt AG Connect BV geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail naar klantenservice@agconnect.nl

Copyright / Auteursrechtsvoorbehoud 

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en iedere daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij AG Connect BV dan wel haar licentiegevers of bij een aan haar gelieerde onderneming.

Indien u auteursrechtelijk beschermd werk van AG Connect BV dan wel haar licentiegevers wilt overnemen en/of openbaar wilt maken dient u vooraf (en per geval) toestemming te vragen via redactie@agconnect.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag apart beoordeeld. Men kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming die verleend is door anderen dan de hoofdredactie van AG Connect BV. Indien er toestemming wordt verleend, dan is het gebruikelijk dat er een vergoeding van € 0,44 per woord wordt betaald. Voor het overnemen of openbaar maken van overig werk (zoals foto’s) wordt de vergoeding per aanvraag bepaald.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AG Connect BV is het niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, video’s, illustraties, infographics, beeldmerken en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in titels of op websites van AG Connect BV te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken. Ook het framen van websites van AG Connect BV wordt uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Zonder de benodigde toestemming wordt het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk in geen enkel geval gelegitimeerd door het vermelden van AG Connect BV als bron.

AG Connect BV zoekt actief naar mogelijke inbreuken op de auteursrechten en databankrechten. De opsporing en opvolging van inbreuken wordt door Auxen uitgevoerd, op www.auxen.com treft u hierover meer informatie aan. Ingeval u inbreuk maakt op de rechten van AG Connect BV dan wordt de hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor de opsporing van de inbreuk en de mogelijke kosten voor juridische bijstand, op u verhaald. 

Dit auteursrechtvoorbehoud geldt eveneens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.